BORSA DE LLEURE

professionals per formar part de la borsa de lleure de joventut

Borsa de Lleure 2019

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DE PROFESSIONALS DEL LLEURE DURANT L’ANY 2019

 

PRIMER.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

L’objecte de la present convocatòria és l’obertura d’una borsa per a formar part de l’equip de professionals del món del lleure, per als projectes de lleure que organitza l’àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Amposta.

El contracte que es formalitzarà amb els i les seleccionades serà d’obra o servei determinat, segons la legislació vigent que reguli aquesta figura contractual, amb possibilitat de pròrrogues segons estigui previst.

Forma'n part de la borsa de lleure de l'Ajuntament d'Amposta!
 
Consulta'n totes les dades i resultats al següent enllaç!

 

SEGON.- FUNCIONAMENT DE LA BORSA

Les tres borses que es constitueixin en aquest procés de selecció (monitors/es, directors/es i monitors/s d’anglès) estaran formades per tots aquells/es professionals que es presentin i superin cadascun dels processos de selecció.

Els candidats seran contractats per ordre de puntuació.

Aquesta borsa, marcarà l’ordre de contractació per als diferents projectes de lleure de l’àrea de joventut, sempre tenint en compte que l’aspirant compleixi els requisits de titulació per cada perfil professional.

La borsa de monitors de lleure i directors estarà formada per tots aquells aspirants que superin totes les fases del procés de selecció. Els aspirants s’aniran cridant en funció de l’ordre de la puntuació.

Si un candidat/ta rebutja la incorporació a la borsa de lleure, haurà de justificar-ho degudament i es contractarà a la persona següent de la borsa.

Si es justifica degudament la no incorporació es quedarà a la mateixa posició, sinó ho justifica, passarà a l’últim lloc.

TERCERA.- PERFILS PROFESSIONALS

Monitor/a de lleure: la titulació requerida serà disposar del títol de Monitor/a d’activitats de lleure i tenir vigent el Carnet de Monitor/a de lleure.

Segons el Decret 267/2016 , que estableix com a formació equivalent al Títol de Monitor/a d’activitats del Lleure la titulació de Tècnic Superior d’Animació Sociocultural i el Certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, expedit pel Servei d’Ocupació de Catalunya. S’admetran sol·licituds amb aquestes titulacions superiors.

En el cas de les persones titulades en Tècnic Superior d’Animació sociocultural, s’haurà de tenir en compte que la contractació d’aquests anirà lligada al compliment de les ràtios marcades per la legislació vigent del lleure.

 

Director/a de lleure: la titulació requerida serà disposar del títol de Director/a d’activitats del lleure i tenir vigent el carnet de Director/a de lleure.

Serà condició indispensable tenir un mínim de quatre anys en el món del lleure, ja sigui com a Monitor/a o com a Director/a.

Segons el Decret 267/2016 , que estableix com a formació equivalent al Títol de Director/a d’activitats del Lleure la titulació de Tècnic Superior d’Animació Sociocultural i Turística i el Certificat de professionalitat de Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. S’admetran sol·licituds amb aquestes titulacions superiors.

En el cas del o la Directora de lleure de les estades d’anglès, es tindrà en compte que tingui la titulació B1 d’anglès o magisteri en especialitat de llengua anglesa.

Si l’aspirant a Director/a no es apte podrà formar part de la borsa de monitors/es si així ho considera oportú el tribunal de la prova.

Monitor/a de lleure amb titulació d’anglès: la titulació requerida serà igual a les anteriors, tant de director/a com de monitor/a, però a més s’haurà de disposar d’una titulació mínima de nivell B1 en l’idioma d’anglès, o magisteri en especialitat de llengua anglesa.

A part, aquests/es aspirants també hauran de passar una prova d’entrevista personal on es valorarà la seva fluïdesa alhora de comunicar-se amb l’anglès. Aquesta prova consistirà en una entrevista on, apart de tenir una conversa amb el/la avaluador/a, hauran d’explicar una activitat i resoldre un conflicte. El resultat serà APTE o NO APTE. En el cas que sigui

 

NO APTE ja quedarà exclòs/a de poder optar a ser monitor/a de lleure d’anglès, encara que igualment podrà formar part de la borsa de monitors/es de lleure.

QUART.- CONDICIONS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONES ASPIRANTS 

Per a prendre part en aquesta convocatòria són requisits necessaris:

- Ser ciutadà de la Unió Europea o dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea.

- Disposar com a mínim del Nivell B1 de català o equivalent. En cas de no tenir aquesta titulació, podran fer un examen per avaluar els seus coneixements del català.

- No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat del servei de cap administració pública, per resolució disciplinària ferma.

-Estar en possessió de la titulació original exigida en cada procés selectiu o certificat resguard d’haver pagat les taxes per l’expedició del títol corresponent a la plaça que s’opta.

 

NOTA: El Certificat d’Antecedents sexuals es presentaran en el moment de fer els contractes per tal de tenir-los el més actualitzats possible.

CINQUÈ.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar, al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, plaça del Ajuntament 3-4, una sol·licitud en un model oficial i normalitzat, que es facilitarà gratuïtament ales dependències municipals fins el divendres 1 de març a les 13:00 hores i adreçada al Il·lustríssim Sr. Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta.

Els/les aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona i la tercera.

Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un currículum vitae del o la aspirant, de fotocòpies del DNI, de les titulacions acadèmiques exigides a la base segona i tercera i de la documentació acreditativa dels mèrits exposats en el currículum vitae (l’únic que justifica l’experiència laboral és l’informe de vida laboral). Tots els documents s’han de presentar mitjançant originals i les respectives fotocòpies degudament compulsades per poder comparar la seva veracitat.

NOTA: Aquelles persones que hagin format part de la Borsa de professionals del Lleure de l’any 2018 només hauran de portar les titulacions i/o experiències laborals que vulguen afegir per a incrementar la nota de mèrits. Si no es diu el contrari, se’ls guardarà la nota de mèrits de la borsa 2018, una vegada es revisi segons la puntuació que marca aquestes bases de la Borsa de professionals del Lleure del 2019.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu així com la publicitat d’aquestes dades, d’acord amb la normativa vigent. També donen el seu consentiment a que l’Ajuntament d’Amposta pugui comprovar la veracitat de les dades i mèrits que s’al·leguin. El fet de falsejar o mentir en dades i requisits necessaris per a participar en aquest procés selectiu, l’Ajuntament podrà acomiadar i en el seu cas iniciar l’expedient disciplinari que correspongui contra aquest.

SISÈ.- TRIBUNAL QUALIFICADOR 

El tribunal qualificador es constituirà de la següent manera:

-Presidenta: Assumpta Eixarch Conesa.

-Vocals: Anna Palacios Conde i Laura Chipre Vicente.

-Secretària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat dels i les seves membres i les decisions s’adoptaran per majoria. Sempre serà necessària la presència de la presidenta i del o la secretària.

En cas que el tribunal ho estimi convenient, podrà disposar de la incorporació d’assessors/es especialistes per a totes o alguna de les proves. Els esmentats assessors/es es limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base exclusivament a les quals col·laboraran amb el Tribunal.

SETÈ.- MÈRITS

Seran valorats els mèrits curriculars de la següent forma fins a un màxim de 25 punts.

- Formació (Es valorarà un màxim de 12,5 punts):

- 0.50 punts per carnet de Director (abans era 0,25)

- 0,25 punts per titulació de Grau Superior relacionats en l’àmbit social o educatiu.

- 0,50 punts per titulació Universitària relacionats en l’àmbit social o educatiu.

- 0,25 punts en el cas de tenir la titulació de B1 d’anglès (només computa com a mèrit, en cas d’optar a la borsa de monitors/es de lleure general, no d’anglès), sumant 0,25 més per cada titulació superior.

- Experiència laboral en el món del lleure (Es valorarà un màxim de 12,5 punts):

-0,003 punts per dia treballat en llocs de treball vinculats a l’educació en el lleure en un màxim de 12,5punts. En el cas dels Directors/es o Coordinadors/es, aquests anys seran de manera addicional als mínims demanats en la Clàusula Tercera, podent comptar-se com a màxim, 8 anys en total.

-0,002 punts per dia treballat de forma voluntària en el camp del lleure, en un màxim de 12,5punts. Per a obtenir aquesta puntuació s’haurà de justificar amb un document signat per la entitat o associació on s’han realitzat, especificant les hores fetes.

La puntuació d’aquest apartat representarà un màxim de 25 punts sobre la nota final.

VUITÈ .- PROCÉS SELECTIU 

Les proves es faran els dies 15 i 16 de març al Casal d’Amposta, carretera simpàtica, nº 6. Els/les aspirants hauran de marcar a la sol·licitud per formar part de la Borsa de professionals del Lleure, quin dia i quina franja horària és la que poden fer les proves oportunes.

Prova de Català

En el cas de no aportar el certificat B1 de català o superior, els aspirants s’hauran de presentar a una prova per acreditar el seu nivell de català el 15 de març al matí. Aquest examen serà realitzat pel Consorci per la Normalització Lingüística de Catalunya.

Prova de coneixements pràctics del lleure.

Aquesta prova grupal l’hauran de passar tan els/les monitors/es com els/les directors/es , i consistirà en resoldre casos que poden passar en el món del lleure, en l’horari que hagin marcat a la sol·licitud abans esmentada. La seva durada serà d’uns 20 minuts aproximadament.

Es puntuarà el resultat del número 1 al 4, sent 1 el de menys nota.

Amb aquesta prova es podrà obtenir un màxim de 75 punts.

 

Test psicotècnic

Aquesta prova només la realitzaran aquells/es aspirants a Directors/es, i es realitzarà una vegada acabada la prova pràctica.

 

El resultat serà APTE o NO APTE. Serà condició indispensable assolir un resultat positiu en aquesta fase. Aquells/es que treguin un NO APTE podran formar part de la borsa de professionals del lleure en la categoria de monitors/es, si així ho creu convenient el jurat.

 

Entrevista personal(si s’escau).

El tribunal qualificador podrà realitzar una entrevista personal als o les aspirants a Director/a en cas d’empat depuntuació. Aquesta entrevista consistirà en respondre qüestions vinculades a les funcions pròpies de la plaça a cobrir i el perfil professional de l’aspirant, l’experiència professional en l’àmbit de l’educació infantil, la capacitat de treball en equip, capacitat d’adaptació i reacció. Es valoraran els mèrits i l’experiència. La puntuació màxima d’aquesta fase serà de 0,5 punts.

NOVÈ.- LLISTA D’APROVATS/DES

La puntuació definitiva s’obtindrà sumant la nota de la prova pràctica més els mèrits presentats.

La puntuació únicament tindrà efectes pel procés selectiu concret.

DESÈ.- COMUNICACIONS 

Totes les comunicacions s’efectuaran únicament mitjançant la publicació corresponent al tauler d’anuncis de la Corporació, a la pàgina web oficial i a les xarxes oficials de l’Ajuntament d’Amposta.

El dia 8 de març de 2019, a les 9.00 hores, serà publicada la llista provisional de els/les admesos/es i exclosos per a fer la prova pràctica a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta. El període d’al·legacions serà de l’11 al 15 de març. Si passat aquest període no s’han presentat al·legació la llista serà elevada a definitiva.

 

El dia 22 de març, a les 9.00 hores, serà publicada la llista amb els resultats definitius on s’indicarà l’ordre d’aspirants per a la Borsa de treball de professionals del Lleure per als projectes de lleure durant l’any 2019 de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Amposta.

ONZÈ.- REMUNERACIONS 

Els/les professionals del lleure que es contractin en els diferents projectes del lleure que durà a cap la regidoria de Joventut durant l’any 2019 tindran una remuneració en funció de la seva categoria professional.

En el cas dels/les Monitors/es la categoria professional serà de AgP.4, que suposa un sou brut anual de 18.088,56 euros.

Els/les Coordinadors/es tindran una categoria professional AgP. 2, que suposa un sou brut anual de 21.293,85 euros.

Els/les Directors/es de Lleure tindran la categoria professional AgP. 1, que suposa un sou brut anual de 22.454,32 euros.

 

NOTA: En tots els supòsits, el sou brut anual es refereix a jornada completa.

DOTZÈ.- IMPUGNACIONS

Aquestes bases, la convocatòria i tots els actes administratius que se’n derivin i de l’actuació de l’òrgan de selecció, podran ser impugnats per els/les interessats/des i en la manera que estableix la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú.

© 2020 Tots els drets reservats. Ajuntament d'Amposta - Amposta Jove

  • Facebook Amposta Jove
  • Twitter Amposta Jove
  • Instagram Amposta Jove